دانش جز به پرهیزگاری پاکیزه نگردد . [امام علی علیه السلام]